X

 

 

Alle nieuws overzichtelijk bij elkaar met de nieuwste berichten bovenaan. Heb je een bericht voor de website? Stuur deze met foto (minimaal 600x600 pixels) naar redactie@schaarsbergen.nl

Uitgebreide update Groot Onderhoud de Bakenberg, mei 2020


 

Marcel van Hout, Senior Projectleider, Afdeling Projecten & Directievoering van de gemeente Arnhem, bericht ons, aan de hand van dit schrijven, uitgebreid over de aanpak en voortgang van het Groot Onderhoud in de wijk de Bakenberg.

Het bericht is terug te vinden onder Lopende projecten, Groot Onderhoud de Bakenberg (www.dorpsraadschaarsbergen.nl/Lopende-projecten/Groot-Onderhoud-de-Bakenberg)
en hier te downloaden als document:

Update Schaarsbergen mei 2020 Bakenberg Groot Onderhoud.pdf

Lees meer

Maatregelen voor een klimaatbestendige stad: leg een geveltuin aan

Maatregelen voor een klimaatbestendige stad: leg een geveltuin aan

Klimaatverandering zorgt ervoor dat zomers warmer en droger worden en dat we te maken krijgen met steeds meer piekbuien.
Piekbuien leiden tot schade door wateroverlast en extreme warmte brengt gezondheidsrisico’s met zich mee.
Arnhem is gevoelig voor deze risico’s.
Binnen de heuvelachtige bebouwde kom zijn grote oppervlakten verhard, waardoor wateroverlast ontstaat tijdens hevige regenval,
verdroging tijdens droge periodes en hittestress tijdens warme dagen.
Door meer groen aan te planten kunnen we deze effecten tegengaan.

 

Leg een geveltuin aan

Door een rij tegels langs de gevel te verwijderen en een tuintje aan te leggen, kan het van de gevel afstromende regenwater in de grond zakken.

Ook zorgen geveltuinen voor een groener straatbeeld. Het is een makkelijke manier om met weinig ruimte tóch te vergroenen.

Door klimplanten in de geveltuin te plaatsen, blijft het begroeide deel van de gevel in de zomer koel.

Ook krijgen vogels zo een plek om eten te zoeken en nestjes te bouwen.

 

Voor meer informatie over deze en andere maatregelen kijkt u op www.arnhemklimaatbestendig.nl.
Hier vindt u tevens voorbeelden van groene projecten in de stad.
Laat u inspireren en ga aan de slag !

Lees meer

Ontwerpbestemmingsplan Rijzenburg 2020 + m.e.r.-beoordelingsbesluitOntwerpbestemmingsplan Rijzenburg 2020 + m.e.r.-beoordelingsbesluit

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat ter inzage ligt

·         het ontwerpbestemmingsplan 'Rijzenburg 2020'  landelijk bekend onder het plan-identificatienummer NL.IMRO.0202.951-0201;

·         M.e.r.-beoordelingsbesluit.

Plangebied
Het plangebied ligt aan de Koningsweg 17.
Ten noorden van het plangebied bevindt zich het natuurgebied Het Nationale Park De Hoge Veluwe.
Binnen het plangebied ligt het voormalige restaurant Rijzenburg met omliggende gronden en de gronden welke behoren tot de zuidelijke ingangspartij van Het Nationale Park de Hoge Veluwe.

Aanleiding en doel

Stichting het Nationaal Park De Hoge Veluwe wil op de locatie aan de Koningsweg 17 een woonzorgfunctie voor (dementerende) ouderen realiseren.
Ten behoeve van de zorglocatie wordt de bestaande bebouwing op de Rijzenburg uitgebreid met circa 500m2.
Dit is in strijd met het huidige bestemmingsplan. Om dit plan uit te kunnen voeren moet een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld.
In dit bestemmingsplan wordt de huidige woonfunctie gewijzigd naar maatschappelijk voor een zorgfunctie voor (dementerende) ouderen ten behoeve hiervan wordt bouwvlak vergroot. Het plangebied is gelegen in de 'Groene Ontwikkelingszone'.
Aan dit bestemmingsplan is daarom een plan voor verevening gekoppeld.
In het vereveningsplan worden op diverse manieren de kernkwaliteiten van het gebied versterkt.

Besluit geen milieueffectrapport op te stellen
Het college van burgemeester en wethouders van Arnhem heeft in zijn vergadering van 7 april 2020 besloten om, op basis van de uitgevoerde milieu-onderzoeken,  geen milieueffectrapport op te stellen voor bestemmingsplan Rijzenburg 2020.

Dit besluit ligt gelijktijdig met het hierboven vermelde ontwerpbestemmingsplan ter inzage Lees meer

Vervolgactie: Stenen eruit; groen erin !


In het kader van de vorig jaar met succes gestarte actie in de wijk Bakenberg en rekeninghoudend met de wegwerkzaamheden aldaar met betrekking tot Groot Onderhoud,
het vervangen van de waterleidingen door Vitens en de aanleg van Glasvezel herhalen wij op verzoek deze actie.
Op de hoek Everwijnlaan/Silvalaan wordt rond 9 mei een grote container geplaatst.

 

Stenen eruit; groen erin !

  •     Vergroen je tuin, deponeer gratis je stenen
  •   verlaag daarmee de hitte-stress
  •    geef je tuin een mooiere en afwisselender aanblik
  •   draag hiermee ook bij aan het terugdringen van de wateroverlast
  •   deze container is uitsluitend bedoeld voor de verwijderde bestrating uit je tuin
             Schroom niet te bellen/appen als de container (bijna) vol is !
             Bel/app: 06-12898454

 

    

Lees meer

rss_feedRSS
123