X

Artikel 1. Naam, zetel

1.1 De vereniging draagt de naam: Schaarsbergen.

1.2 De vereniging heeft haar zetel te Schaarsbergen, gemeente Arnhem.

 

Artikel 2. Doel

2.1 Het doel van de vereniging is het bevorderen van het welzijn van de inwoners van het dorp Schaarsbergen door middel van overleg met en in samenwerking met organisaties en groeperingen die in of ten behoeve van Schaarsbergen activiteiten (kunnen) ondernemen. Voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

2.2 Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

a. het organiseren, stimuleren, subsidiëren en begeleiden van activiteiten in samenwerking met diverse organisaties of groeperingen, betrekking hebbende op ondermeer de navolgende functies: ontmoeting, recreatie, cultuur, activering vrijwilligerswerk, signalering en netwerkontwikkeling;

b. het kritisch inspelen op plannen en dergelijke van overheidsinstanties, organisaties en instellingen, welke betrekking hebben op Schaarsbergen en haar directe omgeving, met inachtneming van het typische dorpskarakter van Schaarsbergen;

c. het stimuleren en het bevorderen van zelfwerkzaamheid van de bevolking en haar organisaties bij het tot stand brengen van activiteiten en voorzieningen in het dorp;

d. het bevorderen van een goede communicatie en samenwerking met en tussen de gemeente, organisaties, groeperingen en inwoners van Schaarsbergen;

d. het doen uitgeven van de “Dorpskrant Schaarsbergen”;

f. het doen onderhouden van de website van de Vereniging Schaarsbergen

g. en alle andere wettige middelen, welke voor het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn.

Geldmiddelen

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

a. de bijdragen van de leden;

b. schenkingen, erfstellingen en donaties. Erfstellingen kunnen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard;

c. subsidies en andere toevallige baten.

 

Artikel 3. Dorp Schaarsbergen

Het dorp Schaarsbergen omvat het hele grondgebied van de gemeente Arnhem ten noorden van de Schelmseweg.

 

Artikel 4. Leden

4.1 De vereniging kent gewone leden, buitengewone leden en ereleden. Waar in deze statuten of in krachtens deze statuten vastgestelde reglementen of genomen besluiten sprake is van lid of leden worden daaronder zowel de gewone, de buitengewone als de ereleden begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald of kennelijk anders is bedoeld.

4.2 Iedere meerderjarige bewoner van het dorp Schaarsbergen, genoemd in artikel 3, die instemt met het doel van de vereniging, kan als gewoon lid toetreden.

4.3 Gewone leden en buitengewone leden zijn zij die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten.

4.4 Buitengewone leden zijn leden die niet voldoen aan het bepaalde in lid 2 en lid 5 van dit artikel

4.5 Ereleden zijn zij die wegens hun buitengewone verdiensten voor de vereniging op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering als zodanig zijn benoemd en die benoeming hebben aanvaard.

4.6 In geval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

4.7 Het bestuur houdt een register, waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

 

Artikel 5. Bijdrage lidmaatschap

5.1 De vereniging kent voor de bijdrageregeling een gezinslidmaatschap.

5.2 Per gezin wordt een bijdrage gevraagd. De algemene ledenvergadering kan jaarlijks een minimum voor deze bijdrage vaststellen.

5.3 Alle meerderjarige leden van het gezin hebben de rechten verbonden aan het lidmaatschap van de vereniging.

5.4 Onder gezin wordt verstaan: die meerderjarige personen of groep personen die in gezinsverband of anderszins samenwonen.

5.5 Bij twijfelgevallen beslist het bestuur.

 

Artikel 6. Einde van het lidmaatschap/schorsing

6.1 Het lidmaatschap eindigt:

(a) door de dood van het lid;

(b) door opzegging door het lid;

(c) door opzegging door de vereniging;

(d) door ontzetting.

6.2 Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.

6.3 In afwijking van het bepaalde in het voorgaande lid is onmiddellijke beëindiging door een lid van zijn lidmaatschap door opzegging - mits schriftelijk gedaan - mogelijk, indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Voorts kan een lid zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen - mits schriftelijk - binnen een maand nadat hem een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm, tot fusie of tot splitsing, zulks tenzij hij in de vergadering waarin het betreffende voorstel werd behandeld vóór dit voorstel stemde.

6.4 Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan eveneens slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar. De opzegging geschiedt door het bestuur, schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan plaatsvinden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap, bij de statuten gesteld, te voldoen en voorts slechts in de in de wet bepaalde gevallen. Betreft de opzegging een gezinslidmaatschap, zoals bedoeld in artikel 5, dan geldt de opzegging voor alle leden van het betreffende gezin. Het bepaalde in lid 2, laatste zin en lid 3, eerste zin is van overeenkomstige toepassing.

6.6 Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of nalaat of wanneer een lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van redenen, in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. De algemene vergadering kan de behandeling van het beroep delegeren aan een door haar uit haar midden te benoemen commissie bestaande uit ten minste drie personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De algemene vergadering kan een zodanig delegatiebesluit te allen tijde herroepen.

6.7 Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd.

6.8 Het bestuur kan een lid schorsen indien het lid handelt of nalaat in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De schorsing vervalt, indien het bestuur niet binnen drie maanden na de datum van ingang van de schorsing besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap, tot opheffing of handhaving van de schorsing. Een schorsing kan eenmaal voor ten hoogste drie maanden worden gehandhaafd, ingaande op de datum waarop het besluit tot handhaving van de schorsing werd genomen. Het bepaalde in lid 6 met betrekking tot beroep is van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 7. Jaarlijkse bijdragen

7.1 Ieder gewoon lid is een jaarlijkse bijdrage aan de vereniging verschuldigd, waarvan het bedrag op voorstel van het bestuur wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

7.2 Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van de bijdrage te verlenen.

 

Artikel 8. Bestuur ('Dorpsraad'), samenstelling en benoeming

8.1 Het bestuur, hierna ook te noemen de 'Dorpsraad', bestaat uit een oneven aantal van tenminste vijf (5) personen. Het aantal Dorpsraadleden wordt - met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde - door de algemene vergadering vastgesteld.

8.2 De Dorpsraad kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

8.3 De Dorpsraadsleden worden door de algemene vergadering uit de leden van de vereniging benoemd. De te benoemen Dorpsraadsleden dienen woonachtig te zijn in Schaarsbergen. Bij de kandidaatstelling wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met een zo gelijkmatig mogelijke geografische spreiding over en demografische afspiegeling van de inwoners van Schaarsbergen.

8.4 Dorpsraadsleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie (3) jaar. Onder een jaar wordt hier verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarvergaderingen. De Dorpsraadsleden treden af volgens een door de Dorpsraad op te maken rooster van aftreden. Een volgens het rooster aftredend Dorpsraadslid is twee (2) maal onmiddellijk herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature benoemde neemt op het rooster de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.

 

Artikel 9. Dorpsraad, schorsing, ontslag, belet en ontstentenis

9.1 Dorpsraadsleden kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. Terzake van schorsing, handhaving of opheffing van de schorsing of ontslag besluit de algemene vergadering met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. Het betrokken Dorpsraadslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in een algemene vergadering te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman.

9.2 De schorsing van een Dorpsraadslid vervalt, indien de algemene vergadering niet binnen drie maanden na de datum van ingang van de schorsing besluit tot ontslag, tot opheffing of handhaving van de schorsing. Een schorsing kan eenmaal voor ten hoogste drie maanden worden gehandhaafd, ingaande op de datum waarop het besluit tot handhaving van de schorsing werd genomen.

9.3 Een Dorpsraadslid defungeert:

(a) door zijn overlijden;

(b) doordat hij failliet wordt verklaard of hem surséance van betaling wordt verleend dan wel de schuldsaneringregeling natuurlijke personen op hem - al dan niet voorlopig - van toepassing wordt verklaard;

(c) door zijn ondercuratelestelling;

(d) doordat een of meer van zijn goederen onder meerderjarigenbewind, als bedoeld in titel 19 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, worden gesteld;

(e) door zijn vrijwillig aftreden (bedanken);

(f) door zijn ontslag door de rechtbank of

(g) door zijn ontslag verleend door de algemene vergadering;

(h) door niet meer woonachtig te zijn in het dorp Schaarsbergen.

9.4 In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.

9.5 Bij ontstentenis of belet van een of meer leden van de Dorpsraad, niet zijnde alle Dorpsraadsleden of het enige (overgebleven) Dorpsraadlid, nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid het gehele bestuur waar. Bij ontstentenis of belet van alle Dorpsraadsleden of van het enige (overgebleven) lid van het bestuur wordt het bestuur waargenomen door een persoon die daartoe door de algemene vergadering, al dan niet uit zijn midden, is of wordt aangewezen. Gaat de algemene vergadering niet binnen twee weken tot een zodanige aanwijzing over dan wordt het bestuur waargenomen door de persoon die daartoe door de president van de rechtbank van het arrondissement waar de vereniging statutair is gevestigd, op verzoek van een of meer belanghebbende(n) is of wordt aangewezen.

 

Artikel 10. Bestuursbevoegdheid

10.1 Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.

10.2 Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.

10.3 Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van minimaal twee/derde van alle stemmen in een vergadering waarin alle Dorpsraadsleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wel bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door de vereniging tegen derden een beroep worden gedaan. 

10.4 Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

 

Artikel 11. Dorpsraad, werkwijze

11.1 Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of een van de overige Dorpsraadsleden dit wenselijk achten. Daarnaast dient een vergadering van het bestuur te worden gehouden indien een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van ten minste een/tiende gedeelte van de stemmen in de algemene vergadering daartoe, onder opgave van de te behandelen onderwerpen, een verzoek doet aan de voorzitter.

11.2 Ieder niet geschorst Dorpsraadslid heeft toegang tot de vergadering van het bestuur en heeft het recht hierin een stem uit te brengen.

11.3 De vergadering van de Dorpsraad wordt niet gehouden, indien blijkens de presentielijst niet meer dan de helft van het aantal zitting hebbende Dorpsraadsleden is opgekomen.

11.4 Wanneer het vereiste aantal Dorpsraadsleden niet is opgekomen, belegt de voorzitter, onder verwijzing naar dit artikel, opnieuw een vergadering. Op deze vergadering is het eerste lid niet van toepassing.

11.5 Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle Dorpsraadsbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. De Dorpsraad kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de stemgerechtigde Dorpsraadsleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

11.6 Van het verhandelde in elke vergadering van de Dorpsraad worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de Dorpsraad in die vergadering of in zijn eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en ten bewijze daarvan door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend.

11.7 In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.

11.8 De vergaderingen worden in het openbaar gehouden, tenzij de vergadering beslist dat met gesloten deuren zal worden beraadslaagd. Het besluit daartoe behoeft de stemmen van tenminste twee/derde van het aantal aanwezige Dorpsraadsleden.

11.9 De Dorpsraadsleden onthouden zich van stemmen over zaken die hun, hun echtgenoten, geregistreerd partners, hun bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad, persoonlijk aangaan, of waarin zij als gelastigden zijn betrokken.

11.10 De aanwezige gewone leden hebben het recht vóór de aanvang van de Dorpsraadsvergadering het woord te voeren. Voorts mogen de aanwezige gewone leden der vereniging in een openbare Dorpsraadvergadering het woord voeren als de Dorpsraad daartoe met meerderheid van stemmen besluit. 

11.11 De Dorpsraad kan ook niet-leden van de vereniging Schaarsbergen de mogelijkheid geven het woord te voeren. 

11.12 De Dorpsraad kan een reglement vaststellen waarin het zijn werkwijze nader regelt. Het reglement behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering.

 

Artikel 12. Vertegenwoordiging

12.1 De Dorpsraad vertegenwoordigt de vereniging. 

12.2 De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester. 12.3 De beperking als bedoeld in artikel 10 leden 3 en 4 is ook een beperking in de vertegenwoordigingsbevoegdheid, doch kan slechts door de vereniging worden ingeroepen. 

12.4 De Dorpsraad kan besluiten tot de verlening van volmacht aan een of meer leden van de Dorpsraad, alsook aan anderen, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

 

Artikel 13. Algemene vergadering, bijeenroeping en plaats van de vergadering

13.1 Elk jaar wordt ten minste één algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden, en wel uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar van de vereniging, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering. Voorts worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls de Dorpsraad dit wenselijk oordeelt, of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten gehouden is. 

13.2 Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal gewone leden als bevoegd is tot het uitbrengen van vijfentwintig (25) stemmen, danwel zo dit minder is een/tiende gedeelte van de stemmen, in een voltallige algemene vergadering, is de Dorpsraad verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping, overeenkomstig het bepaalde in lid 3 van dit artikel of bij advertentie in ten minste een ter plaatse waar de vereniging haar zetel heeft veel gelezen blad, van de algemene vergadering overgaan. 

13.3 De bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedt via mededelingen in de Dorpskrant Schaarsbergen en op de website van de Vereniging Schaarsbergen. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste zeven dagen, de dag der oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. 13.4 De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vereniging statutair haar zetel heeft. 

 

Artikel 14. Toegang tot en leiding van de algemene vergadering

14.1 Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste Dorpsraadsleden. Een geschorst (Dorpsraads-)lid heeft toegang tot de algemene vergadering waarin het besluit tot schorsing, tot opheffing of handhaving van de schorsing wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren. Over toelating van andere dan de hiervoor bedoelde personen beslist de algemene vergadering. 

14.2 Indien een lid zich in een algemene vergadering wil doen vertegenwoordigen, dient hij schriftelijk een daartoe strekkende volmacht te verlenen, die moet worden overhandigd aan de voorzitter van de betrokken vergadering. Een lid kan voor niet meer dan twee leden als gevolmachtigde optreden. 

14.3 De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door een door de Dorpsraad, al dan niet uit zijn midden, aan te wijzen persoon. Zijn geen bestuurders aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding. 14.4 Van het ter algemene vergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in dezelfde of in een volgende algemene vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist van die vergadering ondertekend. 

 

Artikel 15. Stemrecht. Besluitvorming

15.1 Alle gewone leden die niet zijn geschorst hebben in een algemene vergadering één stem. Buitengewone leden en ereleden hebben geen stem.

15.2. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

15.3 Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

15.4 Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 

15.5 Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorige lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 

15.6 Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats. Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.

15.7 Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.

15.8 Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigde leden zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

15.9. Zolang in een algemene vergadering alle stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen - dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding - ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

15.10 Een eenstemmig besluit van al degenen, die in de algemene vergadering stemgerechtigd zijn, ook al zijn zij niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van de Dorpsraad genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

 

Artikel 16. Boekjaar, jaarverslag, rekening en verantwoording

16.1 Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.

16.2 De Dorpsraad brengt op de jaarvergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Deze stukken worden ondertekend door de Dorpsraadsleden; ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.

16.3. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de algemene vergadering geen verklaring afgegeven, afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan benoemt de algemene vergadering jaarlijks uit de leden een commissie - de kascommissie - van ten minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van de Dorpsraad. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van de Dorpsraad en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

16.4 Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennnis, dan kan de kascommissie zich door een deskundige doen bijstaan. De Dorpsraad is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging te geven.

16.6 De opdracht van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.

 

Artikel 17. Statutenwijziging

17.1 In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld, onverminderd het bepaalde in artikel 15.9. 

17.2 Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld gepubliceerd in de Dorpskrant Schaarsbergen. 

17.3 Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de stemgerechtigde leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de stemgerechtigde leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. 

17.4 Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het (doen) ondertekenen van de akte is ieder Dorpsraadslid bevoegd.

 

Artikel 18. Ontbinding

18.1 De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.

18.2 De vereniging blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. De vereffening geschiedt door de Dorpsraad, tenzij bij het besluit tot ontbinding andere vereffenaars zijn aangewezen. 

18.3 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.

18.4 De algemene vergadering stelt, bij haar in het eerste lid van dit artikel bedoelde besluit, de bestemming voor het batig saldo vast, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven. 

18.5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging gedurende zeven jaren berusten onder de jongste vereffenaar.

 

Artikel 19. Reglementen

19.1 De algemene vergadering kan een of meer reglementen vaststellen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien. 

19.2 Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet, noch met de statuten.

19.3 De algemene vergadering is te allen tijde bevoegd een reglement te wijzigen of in te trekken.

19.4 Op besluiten tot vaststelling, tot wijziging en tot intrekking van een reglement is het bepaalde in artikel 17 leden 1, 2 en 3 van overeenkomstige toepassing. 

 

Artikel 20. Onvoorziene gevallen

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist de Dorpsraad.