X

De dorpsraad Schaarsbergen heet officieel Vereniging Schaarsbergen.
De missie van Vereniging Schaarsbergen is het bevorderen van het welzijn van inwoners en de leefbaarheid in het dorp Schaarsbergen.

Kerntaken:

 • signaleren en netwerkontwikkeling,
 • stimuleren van ontmoeting, dialoog, voorlichting, recreatie en cultuur,
 • aanmoedigen en ondersteunen van vrijwillige inzet van inwoners,
 • geformaliseerd platform bieden voor inbreng, dialoog, mening- en besluitvorming over onderwerpen die het samenleven in Schaarsbergen aangaan.

De Dorpsraad werkt hieraan door:

 • Communicatie en informatievoorziening tussen overheden, instellingen, ondernemers, actieve bewonersgroepen en individuele inwoners te bevorderen,
 • Activiteiten te stimuleren, organiseren, subsidiëren en begeleiden die de leefbaarheid van Schaarsbergen en het welbevinden van haar inwoners bevorderen,
 • Gelijkwaardige samenwerking aan te gaan met professionele organisaties en (in)formele groepen die in of ten behoeve van Schaarsbergen activiteiten (willen) ondernemen,
 • Kritisch in te spelen op plannen van overheden, instellingen en organisaties, ondernemers en bewoners(groepen) die het dorp/inwoners aangaan,
 • probleemoplossend vermogen en zelfwerkzaamheid van inwoners te stimuleren en faciliteren.

Praktische voorbeelden:

 • Communicatie via dorpskrant Woeste Gronden, website, nieuwsbrief;
 • Dorpsraad zichtbaar en betrokken in netwerken en werkgroepen;
 • Formele en informele bijeenkomsten: ontmoeting 1-op-1; vier keer per jaar openbare vergaderingen waaronder de ALV; pop-up platform tijdens dorpsevenementen zoals kerstmarkt,  nieuwjaarsreceptie, enz..
 • opstellen Dorpsvisie en Wijkactieplan
RSS
12