X

De dorpsraad Schaarsbergen heet officieel Vereniging Schaarsbergen.
De missie van Vereniging Schaarsbergen is het bevorderen van het welzijn van inwoners en de leefbaarheid in het dorp Schaarsbergen.

Kerntaken:

 • signaleren en netwerkontwikkeling,
 • stimuleren van ontmoeting, dialoog, voorlichting, recreatie en cultuur,
 • aanmoedigen en ondersteunen van vrijwillige inzet van inwoners,
 • geformaliseerd platform bieden voor inbreng, dialoog, mening- en besluitvorming over onderwerpen die het samenleven in Schaarsbergen aangaan.

De Dorpsraad werkt hieraan door:

 • Communicatie en informatievoorziening tussen overheden, instellingen, ondernemers, actieve bewonersgroepen en individuele inwoners te bevorderen,
 • Activiteiten te stimuleren, organiseren, subsidiëren en begeleiden die de leefbaarheid van Schaarsbergen en het welbevinden van haar inwoners bevorderen,
 • Gelijkwaardige samenwerking aan te gaan met professionele organisaties en (in)formele groepen die in of ten behoeve van Schaarsbergen activiteiten (willen) ondernemen,
 • Kritisch in te spelen op plannen van overheden, instellingen en organisaties, ondernemers en bewoners(groepen) die het dorp/inwoners aangaan,
 • probleemoplossend vermogen en zelfwerkzaamheid van inwoners te stimuleren en faciliteren.

Praktische voorbeelden:

 • Communicatie via dorpskrant Woeste Gronden, website, nieuwsbrief;
 • Dorpsraad zichtbaar en betrokken in netwerken en werkgroepen;
 • Formele en informele bijeenkomsten: ontmoeting 1-op-1; vier keer per jaar openbare vergaderingen waaronder de ALV; pop-up platform tijdens dorpsevenementen zoals kerstmarkt,  nieuwjaarsreceptie, enz..
 • opstellen Dorpsvisie en Wijkactieplan
Veel onzekerheid toekomst Oranjekazerne
Han Savelkoel
/ Categories: Algemeen, Dorpsraad

Veel onzekerheid toekomst Oranjekazerne

Verslag Dorpsraadvergadering 13-10-2022

Tijdens de dorpsraadvergadering van 13 oktober j.l. werd gesproken over de toekomst van de Oranjekazerne. Martijn Peters van Defensie en Thor Smits van de gemeente Arnhem gaven elk vanuit het eigen perspectief toelichting op de plannen.

In 2019 is door Defensie een strategisch vastgoedplan opgesteld. Daaruit is een revitaliseringsprogramma opgesteld om de verschillende kazernes op te knappen. In dit programma worden vele kleine gebouwen samengevoegd. Hiervoor bleek echter te weinig geld te zijn. Hierop is gekeken naar een nieuwe kazerne op de locatie vliegbasis Deelen. Uit een gebiedsanalyse zijn 5 plekken voor nieuwbouw naar voren gekomen. Deze zijn gecomuniceerd met provincie Gelderland en gemeente Arnhem en Ede. In het aankomend half jaar is het de bedoeling dat Defensie met provincie en gemeentes in overleg gaan. Maart/april 2023 moet er een plan liggen waar de verschillende partijen zich in kunnen vinden. 

Opvallend in het verslag is dat de wensen van Defensie niet in overeenstemming zijn met de visie van gemeente Arnhem. De gemeente stelt het belang van de natuur op de eerste plaats. Nieuwbouw heeft altijd gevolgen voor de natuur en het is de vraag of deze gevolgen gedragen kunnen worden.

Vanuit de bewoners en de dorpsraad komt op verschillende momenten de vraag waarom bewoners niet of nauwelijks betrokken zijn en of dit in de toekomst gaat veranderen. Gemeente Arnhem ziet ruimte om dit met bewoners op te pakken. Defensie werkt normaliter niet samen met bewoners, maar Martijn Peters zal het aanbod terugkoppelen. Bart Lohman, voorzitter van de dorpsraad, geeft aan een reactie hierop alsmede de gebiedsanalyse graag te ontvangen.

Het volledige verslag van de bijeenkomst is onder dit artikel als Word bestand te downloaden.

Volgende artikel Jaarverslag Dorpsraad Schaarsbergen
885

Bijlagen